Anotace

Anotace v českém jazyce

Tématem této práce je software. Práce je rozdělena do dvanácti kapitol. První kapitola je stručná definice softwaru. V druhé kapitole je popsáno co je škodlivý software a jak se mu bránit. Třetí kapitola se zabývá softwarovými licencemi. A ve čtvrté, menší kapitole, se dozvíme jak se rozděluje software a také se od ní budou odvíjet následující dvě podkapitoly. Tou první je systémový software. Rozděluje se na firmware operační systémy. Ve druhé je popsán aplikační software. Ta se rozděluje na kancelářské balíky, druhou grafické programy, třetí vývojové nástroje, a čtvrtou, poslední, zábavní software.

Anotace v anglickém jazyce (anotation in English laguage)

The theme of this work is software. The work is divided to twelve chapters. The first charter is concisely definition of software. In second chapter is described what is injurious software and how to prevent it. Third chapter deals with software licences. And in fourth, smaller chapter, we’ll learn how is software is divided and there will depend to next two subheads. The first is system software. It’s divided to firmware and operating systems. In fourth is described application software. From fourth subhead will depend next four subheads. First will be office packs, second graphic programes, third development tools, and fourth, last, fun software.